Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Liên hệ
 


Trang chủ

HOTLINE
 


 

 

 

 

 

 

 

 


Chỉ dẫn địa lý  >> Thủ Tục Đăng Ký CDĐL 30/09/2011
Gia Hạn CDĐL

Phụ lục 1                                                                                  (Mẫu 02-CDĐL)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI YÊU CẦU GIA HẠN

Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”
          dùng cho sản phẩm quả thanh long

 

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận;

- Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.

 

1. Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................

2. Địa chỉ: .............................................................................................................

3. Đại diện là: ...................................................... Chức vụ: .................................

4. Điện thoại:………………………..Fax:…………………E-mail:.....................

5. Số Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng

cho sản phẩm quả thanh long đã cấp: ……………………… ngày cấp:  ......................

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận xem xét gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý dùng cho sản phẩm quả thanh long.

Thời gian gia hạn:…………    năm, kể từ ngày…… tháng……. năm..................

 

…………………….ngày…….tháng……..năm……

 

Chữ ký, họ tên chủ đơn

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)

 


    Quay lại in trang Gởi bài này Đầu trang
  

 Các tin đã đưa
  QĐ 14_UBND Cấp Chứng Nhận CDĐL (30/09/2011)
  Đơn Đăng Ký CDĐL (30/09/2011)
  Hồ Sơ Đăng Ký CDĐL (30/09/2011)
    

     Xem tiếp...


Bản quyền © 2010
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cây thanh long Bình Thuận


                                                                                                                                                                                                      Thiết Kế Bởi: Cistibinhthuan