Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Liên hệ
 


Trang chủ

HOTLINE
 


 

 

 

 

 

 

 

 


Chỉ dẫn địa lý  >> Thủ Tục Đăng Ký CDĐL 30/09/2011
QĐ 14_UBND Cấp Chứng Nhận CDĐL

ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 14/2011/QĐ-UBND                              Bình Thuận, ngày 08 tháng 7 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bình Thuận

dùng cho sản phẩm quả thanh long

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
          Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; được sửa đổi tại Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-SHTT ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 328/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế các Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” đối với sản phẩm quả thanh long và Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 và khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” đối với sản phẩm quả thanh long ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

Lê Tiến Phương


ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH THUẬN”
          DÙNG CHO SẢN PHẨM QUẢ THANH LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND
          ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa theo Quyết định số 786/QĐ-SHTT ngày 15 tháng 11 năm 2006.

Những nội dung về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long không nêu trong Quy chế này thì áp dụng theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài và các chủ thể khác theo quy định của pháp luật dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long là dấu
hiệu dùng để chỉ sản phẩm quả thanh long có nguồn gốc xuất xứ từ vùng lãnh

thổ chỉ dẫn địa lý đã được Cục Sở hữu trí tuệ đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa (theo Quyết định số 786/QĐ-SHTT ngày 15 tháng 11 năm 2006).

2. Trao (cấp) quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản
phẩm quả thanh long: là việc cơ quan được UBND tỉnh Bình Thuận trao quyền
quản lý chỉ dẫn địa lý cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thanh long
được quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh
long. Được thể hiện bằng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa
lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long (trong Quy chế này viết tắt
là Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý) cho tổ chức, cá nhân đó.

3. Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý là việc cơ quan cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực hoặc
hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý đã cấp cho tổ
chức, cá nhân.

4. Sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long là việc thực hiện các hành vi sau đây:

a) Gắn Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, biển hiệu kinh doanh, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh quả thanh long;

b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, trữ để bán thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”.

5. Tem chỉ dẫn địa lý: là tem có tên Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” được gắn
trên đơn vị sản phẩm (quả thanh long hoặc trên bao bì đựng thanh long) và chỉ
sử dụng một lần cho từng đơn vị sản phẩm đủ điều kiện mang chỉ dẫn địa lý.

6. Lô gô (biểu tượng) Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả
thanh long là phần chữ và phần hình quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy
chế này.

7. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (SXKD) quả thanh long là tổ chức,
cá nhân thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình
đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm quả thanh long hoặc cung ứng dịch vụ
liên quan đến thương mại đối với sản phẩm quả thanh long nhằm mục đích
sinh lợi.

 

8. Tổ chức tập thể: trong Quy chế này được thống nhất bao gồm HTX, tổ hợp tác, nhóm liên kết sản xuất thanh long, trang trại thanh long, các tổ chức được thành lập hợp pháp khác như Hội, Hiệp hội, Chi hội của những nhà sản xuất, kinh doanh quả thanh long.

9. Sản xuất, kinh doanh theo GAP (Good Agricultural Practices) trong Quy chế này được hiểu là việc sản xuất, kinh doanh quả thanh long thực hiện theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn (như: GLOBAL - GAP, ASEAN GAP, EUREPGAP, VietGAP...).

 

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
“BÌNH THUẬN” DÙNG CHO SẢN PHẨM QUẢ THANH LONG

 

Điều 4. Phân công trách nhiệm quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long

Phân công trách nhiệm quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long giữa các sở, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận và các huyện/thành phố/thị xã như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận:

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận là cơ quan được UBND tỉnh trao
quyền quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản phục vụ quản lý, sử dụng và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long;

b) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long;

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn và phổ
biến các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý
cho cán bộ của các sở, ngành, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, các huyện, thành phố, thị xã có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động quản lý Chỉ dẫn địa lý theo phân công tại Quy chế này; hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác và phát triển giá trị thương mại của Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long;

d) Cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng
Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long theo đề nghị
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan xem xét thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định tại
Quy chế này;

đ) Thực hiện quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND tỉnh phân công thực hiện nhiệm vụ:

a) Là cơ quan chủ trì quản lý bên ngoài đối với sản phẩm quả thanh long
mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” (còn gọi là cơ quan kiểm soát bên ngoài, hay
cơ quan kiểm soát ngoại vi): chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND
các huyện, thành phố, thị xã thuộc vùng có trồng thanh long mang Chỉ dẫn địa lý
“Bình Thuận” thực hiện kiểm tra, kiểm soát bên ngoài theo Quy chế kiểm soát
bên ngoài đối với sản phẩm quả thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”;

b) Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm quả quanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” trong sản xuất, lưu thông tiêu thụ sản phẩm trên thị trường theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn điều kiện kỹ thuật bắt buộc trong sản xuất, bảo quản quả thanh long cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thanh long trên địa bàn tỉnh nhằm giữ tính đặc thù và phát triển chất lượng của thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”;

d) Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định điều kiện sử dụng Chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long theo quy định tại Quy chế này;

đ) Ban hành các quy chế, văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm quả thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”.

3. Sở Công thương Bình Thuận:

a) Chịu trách nhiệm khai thác thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu cho thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”;

b) Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; xúc tiến thương mại, giới thiệu thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” ra các thị trường nội địa, thị trường nước ngoài;

c) Thực hiện các hoạt động nhằm phát hiện và xử lý các vi phạm, xâm phạm Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long trong lưu thông, tiêu thụ trên thị trường theo quy định của pháp luật.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã trong vùng mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long:

a) Tổ chức các hoạt động quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”
dùng cho sản phẩm quả thanh long tại địa bàn; thực hiện chức năng thực thi bảo
vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo quy định
của pháp luật;

b) Cử cán bộ tham gia cùng với các sở, ngành, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long theo yêu cầu kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của các sở, ngành, hiệp hội quy định tại Quy chế này;

c) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong vùng đăng bạ Chỉ dẫn địa
lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy chế quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa
lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long của các tổ chức, cá nhân
trên địa bàn.

5. Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm
soát phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp đối với Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh
long theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có
liên quan.

6. Hiệp hội Thanh long Bình Thuận:

Hiệp hội Thanh long Bình Thuận chịu trách nhiệm:

a) Quản lý việc sử dụng tem Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long; bao gồm:

- Phát hành tem và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quả thanh long sử dụng tem Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long trong hoạt động thương mại;

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc sử dụng tem, nhãn mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long của các thành viên thuộc Hiệp hội.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý nội bộ việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long của các thành viên thuộc Hiệp hội;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế kiểm soát, giám sát việc thực hiện các tiêu chí bắt buộc trong quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm thanh long mang chỉ dẫn địa lý của các thành viên thuộc Hiệp hội;

d) Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường, xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm quả thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” của các thành viên thuộc Hiệp hội;

đ) Vận động thành lập các hội, chi hội sản xuất, kinh doanh thanh long Bình Thuận, các tổ nhóm liên kết, hợp tác giữa người sản xuất thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” và nhà thương mại để tăng cường quản lý nội bộ và tiêu thụ sản phẩm quả thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”;

e) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan liên quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền đối với Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long.

7. Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh quả thanh long trên địa bàn tỉnh:

a) Được quyền đứng tên là chủ thể đại diện các thành viên của tổ chức để
được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả
thanh long;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long của tổ chức và các thành viên trong tổ chức theo nội dung quy định tại Điều 15 Quy chế này;

c) Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ, thực hiện tốt
tiêu chuẩn GAP trong sản xuất, chế biến, đóng gói nhằm đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm và duy trì tính đặc thù, đồng thời không ngừng nâng cao chất
lượng, giá trị sản phẩm quả thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”.

8. Chế độ báo cáo:

Các sở, các huyện, thành phố, thị xã, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, tổ
chức tập thể của các nhà sản xuất kinh doanh thanh long mang Chỉ dẫn địa lý
gửi báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) tình
hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản
phẩm quả thanh long đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và báo cáo
UBND tỉnh.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

1. Quyền lợi:

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Quy chế này, được sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long và được bảo hộ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, đồng thời:

a) Được gắn logo (tại Phụ lục 2 Quy chế này) lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh quả thanh long; lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, trữ để bán thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”;

b) Được tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển danh tiếng cho sản phẩm quả thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”;

c) Được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ sử dụng và phát triển sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

2. Trách nhiệm:

a) Lưu giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, xuất trình cho các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu;

b) Thực hiện nghiêm túc các quy trình sản xuất bắt buộc; sản xuất theo
GAP; đảm bảo chất lượng, tính đặc thù của thanh long mang Chỉ dẫn địa lý
“Bình Thuận”; đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm
ra thị trường;

c) Không được chuyển giao quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long cho tổ chức, cá nhân khác;

d) Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành; thường xuyên tự kiểm soát, giám sát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý trong nội bộ của tổ chức, đơn vị;

đ) Cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra, kiểm soát chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, kiểm soát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tài liệu, báo cáo đã cung cấp.

Điều 6. Nguồn kinh phí quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long

Được sử dụng từ các nguồn sau đây:

1. Kinh phí sự   nghiệp các ngành có cơ quan, đơn vị được phân công trách nhiệm quản lý Chỉ dẫn địa lý quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.

3. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Hàng năm các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long:

- Đối với các hoạt động sử dụng kinh phí sự nghiệp các ngành, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị;

- Đối với các nội dung chi từ sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh được bố trí trong Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh; trong các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (nếu có).

 

Chương III

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH THUẬN”

DÙNG CHO SẢN PHẨM QUẢ THANH LONG

 

Điều 7. Điều kiện để sản phẩm quả thanh long được mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”

Đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý còn hiệu lực.

2. Sản phẩm quả thanh long đưa ra thị trường được sản xuất trong vùng đăng bạ Chỉ dẫn địa lý, có chất lượng đáp ứng điều kiện bảo hộ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, về ngoại quan đạt tiêu chuẩn loại đặc biệt, hạng 1, hạng 2 của Tiêu chuẩn Việt Nam đối với quả thanh long (TCVN 7523:2005).

Điều  8.  Hồ    đề  nghị  cấp Giấy  chứng  nhận  quyền  sử  dụng chỉ dẫn địa lý

Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo mẫu (Phụ lục 01).

2. Bản sao Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh thanh long theo GAP.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh (nếu là đơn vị hoạt động thương mại) hoặc các tài liệu chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp (nếu là tổ/nhóm liên kết).

4. Trường hợp chủ thể nộp đơn là tổ chức tập thể, trong hồ sơ phải có thêm:
          - Quy chế quản lý nội bộ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho
 sản phẩm quả thanh long (nội dung quy định tại Điều 15 Quy chế này
);

- Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long có chữ ký của từng thành viên.

5. Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại không tổ chức sản xuất thì trong hồ sơ phải


    Quay lại in trang Gởi bài này Đầu trang
  

 Các tin đã đưa
  Gia Hạn CDĐL (30/09/2011)
  Đơn Đăng Ký CDĐL (30/09/2011)
  Hồ Sơ Đăng Ký CDĐL (30/09/2011)
    

     Xem tiếp...


Bản quyền © 2010
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cây thanh long Bình Thuận


                                                                                                                                                                                                      Thiết Kế Bởi: Cistibinhthuan