Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Liên hệ
 


Trang chủ

HOTLINE
 


 

 

 

 

 

 

 

 


Chỉ dẫn địa lý  >> Thủ Tục Đăng Ký CDĐL 30/09/2011
Đơn Đăng Ký CDĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                 …...., ngày...... tháng …….năm ........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH THUẬN”
            DÙNG CHO SẢN PHẨM QUẢ THANH LONG

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận;

- Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.

1. Tên tổ chức, cá nhân:......................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

2. Đại diện là: .................................................................. Chức vụ:....................................

Điện thoại:......................................... Fax:............................... E-mail:.............................

3. Sau khi nghiên cứu các quy định về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý
“Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long, liên hệ với điều kiện cụ thể
của tổ chức, cá nhân, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long với các
thông tin sau:

- Diện tích sản xuất đăng ký: ....... ha; năng suất bình quân (ha/năm) .........................;

- Địa điểm vườn sản xuất: thôn …................................ , xã (phường) .................................., huyện (thị xã, thành phố) ………………………;

- Diện tích khu sơ chế (nếu có): ………. m2, loại nhà: .......................................;

- Địa điểm khu sơ chế: …………………………………………………………;

- Diện tích kho bảo quản (nếu có): ………….m2, tình trạng kỹ thuật: …………;

- Địa điểm kho bảo quản: ……………………………………………………….;

- Địa điểm bao gói sản phẩm: …………………………………………………..;

- Nguồn nước sử dụng để sơ chế (sông, ao, hồ, nước ngầm...):………………...;

- Hình thức đưa sản phẩm ra thị trường: ……………………………………….;

4. Chúng tôi cam kết: chỉ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” cho sản
phẩm quả thanh long đạt yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn đặc
thù chất lượng theo Quyết định số 786/QĐ-SHTT ngày 15/11/2006 của Cục Sở
hữu trí tuệ về việc đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa; cam kết thực hiện các quy
chế, quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”
dùng cho sản phẩm quả thanh long do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban
hành; thực hiện đúng Quy trình sản xuất/kinh doanh thanh long theo GAP.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công
nghệ thẩm định, đánh giá điều kiện sử dụng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” cho sản phẩm trái thanh long cho đơn vị
chúng tôi.

 

Đại diện của tổ chức/cá nhân

   (ký tên, đóng dấu nếu có)

 


    Quay lại in trang Gởi bài này Đầu trang
  

 Các tin đã đưa
  Gia Hạn CDĐL (30/09/2011)
  QĐ 14_UBND Cấp Chứng Nhận CDĐL (30/09/2011)
  Hồ Sơ Đăng Ký CDĐL (30/09/2011)
    

     Xem tiếp...


Bản quyền © 2010
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cây thanh long Bình Thuận


                                                                                                                                                                                                      Thiết Kế Bởi: Cistibinhthuan