Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Liên hệ
 


Trang chủ

HOTLINE
 


 

 

 

 

 

 

 

 


Giới thiệu  >> Hoạt Động Của Trung Tâm 14/11/2011
Hoạt Động Của Trung Tâm Thanh Long

Chức năng - nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu

phát triển thanh long Bình Thuận

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Trung tâm Nghiên cứu phát triển thanh long Bình Thuận

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 20/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức như sau:

1. Vị trí, chức năng:

1.1. Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận (sau dây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

        1.2. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tư vấn những vấn đề về phát triển sản xuất và tiêu thụ thanh long tại Bình Thuận

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển cây thanh long theo quy hoạch, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2.2. Làm đầu mối tiếp thu tiến bộ kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu khoa học, các chuyên gia, cố vấn trong và ngoài nước về khoa học kỹ thuật – thị trường – tổ chức mô hình sản xuất kinh doanh – chính sách phát triển sản xuất và tiêu thụ thanh long.

2.3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc nghiên cứu, ứng dụng, thực nghiệm lai tạo và chuyển giao giống thanh long tốt theo nhu cầu của thị trường cho người sản xuất, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ thanh long; tổ chức quảng bá và bảo vệ kết quả công nhận xuất xứ hàng hóa thanh long Bình Thuận.

2.4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tổ chức quản lý sản xuất, cung ứng, tiêu thụ, quản lý chất lượng sản phẩm thanh long; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật cây thanh long Bình Thuận.

2.5. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu và theo dõi thông tin về sản xuất, kinh doanh, thị trường tiêu thụ thanh long; xây dựng trình UBND tỉnh các chương trình xúc tiến thương mại về thanh long trong và ngoài nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.6. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về hệ thống chính sách quản lý, phát triển cây thanh long trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

2.7. Thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật về sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hàng năm được cấp có thẩn quyền giao.

2.8. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất về tình hình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh và các hoạt động khác có liên quan theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT và của UBND tỉnh.

2.9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả về tài chính, tài sản, viên chức, nhân viên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT và của UBND tỉnh giao.

3. Tổ chức bộ máy:

3.1. Trung tâm do một Giám đốc lãnh đạo theo chế độ Thủ trưởng:

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phần việc được Giám đốc phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và theo đúng quy định về phân công, phân cấp về quản lý cán bộ, công chức hiện hành của UBND tỉnh.

3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Kỹ thuật – Chuyển giao công nghệ

- Phòng Chính sách – Thông tin – Thị trường

- Các Trạm thực nghiệm

Các phòng, trạm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng trạm và Phó Trưởng trạm giúp Giám đốc Trung tâm quản lý viên chức, lao động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng. Nhiệm vụ cụ thể của phòng do Giám đốc Trung tâm quy định.

Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng trạm và Phó Trưởng trạm do Giám đốc Trung tâm quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

4. Biên chế:

        Biên chế của Trung tâm có 02 bộ phận:

4.1. Một bộ phận là biên chế sự nghiệp khác được UBND tỉnh phân bổ hàng năm theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao.

4.2. Một bộ phận là định biên lao động. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng nguồn thu của đơn vị, hàng năm Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch sử dụng lao động báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và làm việc trực tiếp với Sở Nội vụ để thống nhất số lượng định biên lao động sử dụng của năm kế hoạch.

5. Về chế độ tài chính:

        5.1 Trung tâm được thực hiện chế độ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

5.2. Việc thu, chi tài chính của Trung tâm được thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cơ quan chủ quản, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Cục Thuế Tỉnh.

5.3. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ Luật Ngân sách, Luật Kế toán trong hoạt động tài chính của đơn vị; đồng thời có trách nhiệm báo cáo quyết toán tài chính kịp thời, chính xác theo yêu cầu của cơ quan chức năng quản lý nhà nước có liên quan.

6. Mối quan hệ công tác:

6.1. Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT:

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trung tâm có trách nhiệm báo cáo theo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

6.2. Đối với Sở, cơ quan ngang Sở thuộc UBND tỉnh:

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị nói trên trong quá trình tổ chức hoạt động của đơn vị.

6.3. Đối với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT:

Trung tâm có mối quan hệ bình đẳng, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

6.4. Đối với các tổ chức, cá nhân quan hệ công tác, giao dịch, hợp tác với Trung tâm:

Trung tâm có mối quan hệ hợp tác, bình đẳng cùng có lợi để thực hiện tốt những nhiệm vụ và hợp đồng kinh tế được ký kết.    Quay lại in trang Gởi bài này Đầu trang
  

 Các tin đã đưa
    

     Xem tiếp...

đang cập nhật


Bản quyền © 2010
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cây thanh long Bình Thuận


                                                                                                                                                                                                      Thiết Kế Bởi: Cistibinhthuan